Innovatiehelden: Linda Nieuwenhuizen (Centraal Beheer): “Houd innovatie klein”

Linda Nieuwenhuizen

Wij zijn dé partner in innovatie en creëren samen met jou ambitieuze en onmisbare producten. Zo zetten we samen verandering om in vooruitgang.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store